ápas (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 11:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ápas [āpas] – „vody“. Název druhu nižších božstev, popisovaných ve Rgvédu (např. 2.35.4) jako panny nebo dívky a představujících symbolicky potenciální plodnost přírodních sil. Jejich další popis jako mladých žen a matek pak již napovídá něco o aktualizaci této potence čili o tvořivém procesu manifestace světa. Celkem vzato, kdykoli se v textech hovoří o vodách, ať již jako takových nebo v ženské personifikaci, o „světových vodách“, kosmickém oceánu apod., jedná se, na jisté úrovni výkladu, zpravidla o narážky na stav skutečnosti před manifestací světa čili o její latentní dimenzi, prapůvodní prázdnotu, která v sobě nicméně skrývá veškerou potenciální mnohost budoucího světa. Symbolismus vod je nutno v některých souvislostech chápat také jako poukaz na skrytou inteligenci či duševno jako nezbytnou složku předmanifestační latence, která v sobě zárodečně obsahuje duševní tendence, síly a potence; po manifestaci pak poukazují na transcendentní duševno či „kosmickou mysl“. V kontextu manifestovaného vesmíru jsou „vody“ jako živel často také spojovány s měsícem, který sám o sobě rovněž symbolizuje duševno nebo mysl, obzvláště její nevědomou či podvědomou část.

Karel Werner