Druhé helvetské vyznání (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Druhé helvetské vyznání (Confessio Helvetica posterior) Vyznání víry reformovaných (kalvinistických) církví, sepsané 1561-1562 Zwingliho nástupcem Jindřichem Bullingerem (1504-1575). Bullinger v něm. v intencích tzv. Curyšského souhlasu (1549), který umožnil sblížení zwingliánství a kalvinismu, potlačil radikální stanoviska obou proudů i sporné otázky směřující proti luteránům. Znění D.h.v. odsouhlasili 1566 kazatelé evang. švýc. kantonů a po dohodě s městskými radami nabylo platnosti. Konfese vyšla latinsky, německy a francouzsky, z formálního hlediska je text rozčleněn do 30 článků, které osnovou odpovídají uspořádání Kalvínova spisu Institutio religionis christianae (1536). Usnesením Dordrechtské synody (1618-1619) bylo D.h.v. přijato za obecné reformované vyznání a šířením kalvinismu pronikalo záhy do Nizozemí, Francie, Skotska, Polska, Sedmihradska, Uher, části Německa a Čech.

Helena Pavlincová