farnost (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

farnost (z řec. paroikia – oblast) Círk. obvod spravovaný farářem. Jeho středem je farní kostel, kde na farním úřadě je vedena příslušná administrativa (zápisy o křtu, uzavření manželství, pohřbech apod.). F. se začaly výrazněji prosazovat v 5. a 6. stol. na venkově, ve městech vznikaly později (od 11. stol.). Dnešní farní zřízení je v římkat. církvi právně opřeno o ustanovení tridentského koncilu (1545-1563).

Pavel Spunar