gaonská literatura (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

gaonská literatura Označení literárních památek vzniklých z lit. a kodifikátorské činnosti představených babylónských talmudických akademií gaonů a některých dalších význ. učenců, kteří v této oblasti a v tomto období působili. Jejím pramenem a základem je talmudické písemnictví, hl. předmětem studia babylónský Talmud. Nejvýzn. lit. památkami jsou soubory tzv. respons, hebr. nazývaných Še´elot u-tešuvot (Otázky a odpovědi) a první práv. kodexy. Responsa vznikala z korespondence gaonů s babylónskými a mimobabylónskými obcemi a jsou důkazem uznání autority gaonů. K nejznámějším responsům patří odpověď Amrama ben Šešny Ga’ona jedné ze špan. obcí, nazývaná Seder rav Amram a vztahující se k liturg. problémům, a responsum Šeriry Ga’ona (906-1006) známé pod označením Igeret Šerira ga’on (Dopis gaona Šeriry), které se týká vzniku a vývoje ústní tóry. K nejvýzn. kodexům patří Halachot pesukot připisované Jehudaj Ga’onovi (7.-8. stol.), Halachot gedolot, jejichž autorství je sporné, a dílčí kodexy k jednotlivým náb.-práv. problémům od Sa’adji Ga’ona a posledního babylónského gaona Haj ben Šeriry.

Bedřich Nosek