halel (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

halel (hebr. chvalozpěv) Liturg. označení Žalmů 113-118. Někdy se též nazývají halel ha-micri (egypt. halel), neboť je v nich zmiňováno vyvedení Izraele z Egypta. Recitace h. je zmíněna již v Ezd 3, 11. H. se recituje během velkých svátků s výjimkou Roš ha-šana a Jom kipur. Je též součástí pesachové Hagady a recituje se o Jom ha-acma’ut a Jom Jerušalajim. Během prvního dne měsíce (Roš chodeš), prostředních dní svátku Pesach a v závěru Pesachu se recituje tzv. malý nebo poloviční h. (chaci halel), z něhož jsou vynechány Ž 115, 1-11 a 116, 1-10. Velký h. je talmudické označení Žalmu 136, který se recituje při ranní bohoslužbě o šabatu a svátcích. Nachází se též v závěrečné části pesachové Hagady.

Bedřich Nosek