Nehemjáš (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nehemjáš (hebr. Nechemja – utěší Jahve) Žid. činitel při obnově Jeruzaléma po návratu z babylónského exilu. Působil jako královský číšník ve službách per. vladaře Artaxerxa I. (464-424 př.n.l.), sídlícího v Súsách (hebr. Šušan). Vybaven potřebnými pravomocemi per. úředníka dorazil 445 př.n.l. do Jeruzaléma a zahájil obnovu jeruzalémských hradeb, která údajně trvala jen 52 dní (Neh 6, 15). Jako per. místodržitel se N. zasloužil především o polit. konsolidaci poexilní žid. pospolitosti a prosadil její autonomii vůči místodržiteli Samaří Sanbalatovi I. Dovršil tak náb. reformy prosazované jeho současníkem Ezdrášem. Pozdější tradice ho chválí za obnovu Jeruzaléma (Sír 49, 13) a shromáždění posvátných textů (2Mak 2, 13).

Dalibor Papoušek