dalité (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

dalité (nedotknutelní) – jedinci a vrstvy indického obyvatelstva bez tradiční kastovní příslušnosti a proto pokládaní hinduistickou ortodoxií za nečisté natolik, že jejich dotek poskvrní kastovního hinduistu; v případě bráhmana to mohl být i pouhý jejich stín. Očištění pak vyžadovalo složitý rituál. Původem jsou tyto vrstvy potomky skupin, které nebyly zařazeny do společenského systému bráhmanismu, např. podrobené neárijské komunity, které kladly tuhý odpor árijským společenstvím, některé později začleněné primitivní kmeny, nebo také Árjové, vyloučení z nějakého důvodu ze společnosti. Vrstvy dalitů musely žít vně árijských osad a vykonávat pro ně práce, pokládané za nedůstojné a znečišťující, jako jsou sběr odpadu, přeprava mrtvol, poprava zločinců, lov zvěře i rybolov, zpracování živočišných materiálů (např. koží) apod. V imitaci kastovního systému vyvinuli dalité mezi sebou obdobnou hierarchii a vzájemné kastovní přehrady a dokonce i vyvržence z tohoto svého systému. Vůči kastovní společnosti podléhali mnoha omezením, když za prací vstupovali na její území, a byl jim odepřen i vstup do chrámů, ačkoli byli vždy považováni za hinduisty. Po vzniku moderních reformních hnutí se mnohá z nich zasazovala o povznesení jejich postavení, jejich největším zastáncem však byl Gándhí, který pro ně razil označení haridžané (dítky boží). Nedotknutelnost byla postavena mimo zákon první ústavou nezávislé Indie a vláda se uchýlila ke zvláštním opatřením ve snaze povznést postavení všech dalitů (které nazývá Scheduled Castes, „označené kasty“) a zjednat jim rovnoprávné postavení v indické společnosti snadnějším přístupem ke vzdělání a vyšším povoláním. Předsudky však trvají, posilovány občasnými projevy nepřátelství, hrozeb i násilí ze strany ortodoxního extrémismu. Aby se zbavili svého stigmatu, přestoupili mnozí r. 1956 po příkladu jejich politického vůdce dr. Ambédkara k buddhismu, avšak bez valného polepšení své situace, ztratili jen „označený“ status s jeho vládní podporou. Poté, co se vrstvy dalitů začaly politicky organizovat, počala se jejich situace zvolna lepšit nutností počítat s jejich hlasy při volbách a jejich postavení se pozvolna mění ve směru třídního spíše než kastovního rozdělení.

Literatura:
Khare, R. S. (1984), The Untouchable as Himself, Cambridge: Cambridge University Press.
Mukerjee, Prabhati (1988), Beyond the Four Varnas: The Untouchables in India. Delhi: Motilal Banarsidass.

Karel Werner