árja (Hind)

árja [ārya] – vznešený. Indoevropské kmeny, které přišly do Indie ve 2. tisíciletí př. n. l., usadily se tam a vytvořily védskou civilizaci, používaly tohoto označení pro sebe na rozdíl od ostatních obyvatel země (označovaných jmény Dása nebo Dasju). Zdá se, že obdobným způsobem používaly tohoto výrazu i ostatní indoevropské kmeny, jak o tom svědčí název Íránu a dochovaný keltský název Irska (Eire). Jazykově bývá odvozován od kořene ar s původním významem poukazujícím na obdělávání půdy (srovn. naše „or-at“, lat. ar-vum – „pole“, angl. ar-able field – orné pole) a tedy spojován se zavedením zemědělství, tj. vyšší formy vývoje společnosti, vyžadující usedlý život, oproti kočovnému způsobu života. (Toto je filologický doklad o stupni árijské čili indoevropské kultury, která již ve svém starověku před rozptýlením přestala být nomádská; stěhování árijských kmenů z jejich pravlasti do nových sídlišť v Asii a Evropě znamenalo jen dočasné přerušení jejich usedlého života.) Majetnictví půdy znamenalo moc a tedy společenskou nadřazenost (srovn. např. waleské slovo ar, které má význam předpony „nad-„ (tj. „vrchní“: glwyd – „pán“, arglwydd – overlord, tj. vrchní nebo svrchovaný pán). Odtud pochází přenesený význam výrazu árja „vznešený“ a jeho použití jako sebeoznačení indoevropskými dobyvateli na odlišení se od podrobených obyvatel.

Po vzniku indoevropských studií v nové době se u některých autorů, zejména v angličtině, vžil název „árijský“ (āryan, Aryan) jako synonymum pro „indoevropský“, byl však postupně opouštěn v důsledku jeho zneužívání v rasových teoriích, ale dosud se sporadicky vyskytuje.

Literatura:
Deshpande, M. M. – P. E. Hook (1979), Aryan and non-Aryan in India, East Lansing: Michigan State University.

Karel Werner