čin (Hind)

čin – jeden z nejdůležitějších pojmů v hinduismu a v indickém myšlení vůbec. Přes občasné zmínky o roli Boha nebo bohů ve světovém dění a přes náznaky nauky o boží milosti v některých tradicích, rozhodující silou, která určuje běh světa a událostí v životě jednotlivých bytostí, je podle filozofie, která je podkladem hinduismu, akce čili čin (karman), a nikoli boží vůle, prozřetelnost nebo osud. Čin vychází vždy od individua a projevuje se na třech úrovních: v myšlení, mluvě a konání. Lidský život s jeho úspěchy a zklamáními jakož i růst a úpadek civilizací jsou výsledkem individuálních a hromadných impulzů, tendencí, tužeb, chtění a rozhodování a utváří se podle toho, kam směřuje jejich převážný nápor. Výsledná situace v životě jedince nebo větší skupiny, národa či kultury často není vědomě anticipována v důsledku nedbalosti, nesourodosti tužeb, nejasnosti ve chtění a nedůslednosti v rozhodování. Tyto nedostatky se vyskytují u jedinců i v kolektivech. Cílevědomý jedinec může, podle této nauky, svou důsledností určovat svou budoucnost, a u kolektivů, jako jsou národy nebo relativně koherentní seskupení národů v civilizační celky, je to možné tehdy, když je v nich jednak dostatečný počet takto vyspělých jedinců a jednak u většiny ostatních členů daného kolektivu jistý stupeň receptivity a ochoty nebo náklonnosti následovat tuto elitu, ať již cílevědomě nebo instinktivně.

Karel Werner