Bergmann, Samuel Hugo (JKI-J)

Bergmann, Samuel Hugo (1883-1975) Filosof, překladatel a knihovník. Studoval filosofii v Praze a Berlíně. Navázal kontakt s M. Buberem, který ho trvale ovlivnil. 1907-1919 působil jako knihovník pražské Univerzitní knihovny. 1920 odešel do Palestiny, kde až do 1935 zastával místo prvního ředitele Národní a univerzitní knihovny. Od 1928 přednášel filosofii na Hebr. universitě v Jeruzalémě. Jako filosof byl nejprve ovlivněn Franzem Brentanem (1838-1917), později novokantovskou školou, především H. Cohenem a Ernstem Cassirerem (1874-1945). Známým se stal svými fil.-hist. pracemi a zejm. překlady I. Kanta a E. Husserla do hebrejštiny. V oblasti náboženství na něho působili Rudolf Steiner (1861-1925), Martin Buber a F. Rosenzweig. Jako stoupenec hnutí Brit šalom byl zastáncem mírového dorozumění s Araby. Hl. spis: Hogim u-ma’aminim (Myslitelé a věřící, 1959).

Bedřich Nosek