Besant, Annie (Hind)

Besant, Annie (roz. Wood; 1847–1933) – významná anglická sociální pracovnice, teozofka a zastánkyně práva Indie na samosprávu v koloniální době. Besantová byla v rané době svého veřejného působení v Anglii volnomyšlenkářkou, pacifistkou a socialistkou, r. 1889 se však stala po prostudování monumentálního díla H. P. Blavatské Tajná nauka členkou Teozofické společnosti v Anglii. Roku 1893 přesídlila do hlavního stanu společnosti v Indii a r. 1907 se stala její prezidentkou. Vedle této funkce se věnovala kulturní a politické činnosti ve prospěch povznesení hinduismu, který byl pod koloniální správou ve srovnání s křesťanstvím znevýhodněn. Tak např. založila ve Váránasí ústřední hinduistickou školu (Central Hindu School), která se později stala vysokou školou a dosáhla statutu univerzity r. 1915. Podporovala také oživení indického klasického tanečního stylu a snažila se všemožnými způsoby povznést sebevědomí vyznavačů hinduismu, aby dovedli odolávat proselytářským snahám křesťanských misií. Největšího úspěchu na poli politické činnosti dosáhla, když byly její zásluhy uznány indickými politiky tím, že byla r. 1917 zvolena předsedkyní Všeindického národního kongresu. Vyneslo jí to však dočasnou internaci britskými úřady. Napsala řadu knih o teozofických naukách, které se v mnohém překrývají s naukami hinduismu. Z nich nejčtivější je spis The Ancient Wisdom, který vyšel i česky (Odvěká moudrost).

Karel Werner