Falašové (JKI-J)

Falašové Označení Židů, kteří žili na severu Etiopie. Ve staré etiopštině má toto slovo význam poutník, v amharštině cizinec. Původ f. je neznámý a existují o něm pouze nepodložené domněnky. Rabi David ibn Zimra z Káhiry vyslovil v 16. stol. názor, že se jedná o potomky bibl. kmene Dan, jehož příslušníci odešli již po zničení Prvního chrámu do země Kúš. Samotní f. se označují jako Bejt Jisra’el (dům Izraele). V důsledku izolace od ostatního žid. světa ustrnuli f. v předrabínských formách judaismu. Proto byla jejich přináležitost k judaismu zpochybňována, avšak 1975 byla uznána aškenázskými i sefardskými rabíny. Od 70. let 20. stol. začalo jejich přistěhovalectví do Izraele, které skončilo v 90. letech přesídlením většiny f.

Bedřich Nosek