Hirsch, Samson Raphael (JKI-J)

Hirsch, Samson Raphael (1808-1888) Rabín, spisovatel, představitel neoortodoxie v Německu. Na univerzitě v Bonnu studoval klasické jazyky, dějiny a filosofii. Jeho pojetí judaismu ovlivnili osvícení ortodoxní rabíni Jakob Ettinger (1798-1871) a Isaac Bernays (1792-1849). 1830 se stal H. zemským rabínem v Oldenburgu, kde napsal svá dvě nejvýzn. díla určená pro žid. mládež Neunzehn Briefe über das Judentum (Devatenáct dopisů o židovství) a Choreb, oder Versuche über Jissroels Pflichten in der Zerstreuung (Choreb čili Studie o povinnostech Izraele v diaspoře). 1846-1851 působil v Mikulově (Nikolsburg) jako moravský zemský rabín a podílel se na boji za emancipaci rak. a moravských Židů. 1851 byl povolán do Frankfurtu n. M. jako rabín ortodoxní kongregace Adas Ješurun (známé též pod něm. názvem Israelitische Religionsgesellschaft – Izraelská náb. společnost). Tato kongregace ztělesňovala H. ideje a stala se vzorem pro další vývoj neoortodoxie v Německu i dalších zemích.

Bedřich Nosek