Holdheim, Samuel (JKI-J)

Holdheim, Samuel (1806-1860) Představitel krajního reformního judaismu v Německu. Na univerzitách ve Vídni a v Praze studoval filosofii a později promoval na univerzitě v Lipsku. 1836 byl povolán do rabínského úřadu ve Frankfurtu n. O., kde vedl obec v duchu tradičního judaismu. 1840 se stal rabínem v provincii Mecklenburg-Schwerin, kde začal pod vlivem spisů A. Geigera zavádět mírné reformní úpravy do bohoslužby, jako např. četbu Tóry bez kantilace. 1841 spolupracoval při založení moderní náb. školy a ve svých něm. kázáních se zasazoval o reformu výchovy, která by mladou generaci připravila pro modernizaci tradice. 1843 publikoval spis Über die Autonomie der Rabbinen und das Prinzip der jüdischen Ehe (O autonomii rabínů a principu židovského manželství), kde vyjádřil zásady své extrémně pojaté reformní ideologie. Zákl. H. tezí bylo, že je třeba odlišit náb. a etický obsah judaismu od polit.-nár. obsahu.

Bedřich Nosek