Jan Pavel II. (JKI-K)

Jan Pavel II. (kresba Irio Fantini)

Jan Pavel II. (vl. jm. Karol Wojtyla, 1920-2005) Papež od 1978. Jako první polský papež v dějinách římkat. církve významně přispěl k pádu komunismu ve střední a vých. Evropě. Jeho pontifikát je charakteristický především hledáním vztahu k rozvojovým zemím a pokusy o nastolení nového ekonomického řádu (encyklika Sollicitudo rei socialis, 1987). V pojetí papežství a výkladu círk. doktríny reprezentuje spíše konzervativní linii souč. katolicismu.

Dalibor Papoušek

Encykliky Jana Pavla II.

Název Rok Obsah
Redemptor hominis 1979 Kristus Vykupitel, lidská důstojnost
Dives in misericordia 1980 Boží milosrdenství
Laborem exercens 1981 sociální, 90. výročí Rerum novarum
Slavorum apostoli 1985 Cyril a Metoděj, byzantská mise u Slovanů
Dominum et vivificantem 1986 Duch svatý
Redemptoris Mater 1987 Panna Maria, Matka Vykupitelka
Sollicitudo rei socialis 1987 sociální, 20. výročí Populorum progressio
Mulieris dignitatem 1988 důstojnost a poslání ženy
Redemptoris missio 1990 misie, výzva k aktivní evangelizaci
Centesimus annus 1991 sociální, 100. výročí Rerum novarum
Veritatis splendor 1993 morální krize postkomunistického světa
Evangelium vitae 1995 potrat, antikoncepce, euthanasie
Ut unum sint 1995 ekumenismus
Fides et ratio 1998 vztah víry a rozumu, teologie a filosofie, pravda
Ecclesia de Eucharistia 2003 přijímání a eucharistie