almužna (Hind)

almužna – příspěvek zbožného hinduisty na živobytí žebravým asketům. Je to důležitá součást hinduistické náboženské praxe, neboť víra, že je to prostředek k získání zásluh pro budoucí životy je velmi zakořeněná, hlavně proto, že se tím umožňuje odhodlaným jednotlivcům přímá duchovní cesta za vykoupením, k jejímuž nastoupení dárce sám nemá odvahu nebo vhodné okolnosti. Čím je příjemce almužny „svatější“ či pokročilejší na duchovní cestě, tím je získaná zásluha větší. Pro hinduismus jako celek má ochotné poskytování almužen velký význam v tom, že udržuje tisíciletou tradici, která umožňuje existenci sádhuů – potulných asketů, náboženských hledačů a duchovních učitelů, kteří se vzdali všech světských statků – na rozdíl od mnohých klášterních a ášramových guruů, jejichž životní styl je někdy značně luxusní, takže lze mít pochybnosti o opravdovosti jejich motivace s ohledem na hlásaný duchovní cíl.

Karel Werner