bódhisattva (Hind)

bódhisattva [bodhisattva] (pálijsky bódhisatta) – (1) bytost na cestě k probuzení; (2) bytost, jejíž vnitřní podstatou je probuzení; (3) nebeská či transcendentní bytost s esencí probuzení v doprovodu kosmického Buddhy.

(1) Tento buddhistický výraz označuje v prvé řadě jedince, který složil slavnostní slib, jímž na sebe vzal úkol nespokojit se pouze s duchovní cestou k osobnímu osvobození, nýbrž podstoupit mnohem obtížnější dráhu, za účelem vyvinutí tzv. dokonalostí (páramitá, tj. dokonalá ctnost nebo schopnost), potřebných k tomu, aby mohl dosáhnout v některém budoucím světovém období dokonalého probuzení (samásambódhi) a jako Buddha učit druhé a pomáhat jim na cestě k osvobození.

(2) V druhé řadě označuje tento výraz v mahájánovém buddhismu jedince, který pokročil na své duchovní cestě až do nirvány, vzdal se však plného osobního osvobození v tom smyslu, že setrvává v samsárovém světě nebo se do něj opětovně vrací, aby pomáhal jiným nastoupit na cestu k osvobození a dojít jejího cíle. Obvykle je to spojeno se slibem, že samsárový svět natrvalo neopustí, dokud v něm budou bytosti, které takovou pomoc potřebují, byť by šlo i jen o stéblo trávy. Tím je zde nadhozena myšlenka o možnosti univerzálního osvobození (která se v nové době znovu objevila v Aurobindově filozofii).

(3) Když se v mahájánovém buddhismu vynořila nauka o existenci transcendentních Buddhů, objevili se v jejich doprovodu „nebeští“ bódhisattvové jako jejich „projekce“ nebo „emanace“ a prostředníci ve světě, jejichž úkol je pomáhat bytostem v konkrétních situacích. Tyto „bytosti s esencí probuzení“ nabyly v řadách vyznavačů obdobného významu jako bohové hinduismu. Někteří bódhisattvové mají i jména hinduistických bohů a jsou vzýváni jak buddhisty, tak hinduisty, i když se názor na jejich povahu a postavení ve vesmírné hierarchii u obou druhů uctívačů značně liší.

Karel Werner