familiantské zákony (JKI-J)

familiantské zákony Vydány rak. císařem Karlem VI. (1711-1740) jako výraz tzv. úředního antisemitismu. Podle nich byl povolen sňatek pouze prvorozenému synovi a ostatní, pokud nechtěli zůstat svobodní, což je v rozporu s judaismem, museli opustit zemi. Současně byl stanoven počet žid. rodin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, čímž mělo být dosaženo omezení počtu žid. obyvatel v těchto zemích. Postupně však byl dopad f.z. zmírňován zaváděním stále četnějších výjimek. Byly zcela zrušeny 1859 v důsledku občanského zrovnoprávnění Židů v rak. monarchii po 1848.

Bedřich Nosek