haskala (JKI-J)

haskala (hebr. vzdělání) Termín označující evrop. žid. osvícenství, pokrývající zhruba období od 70. let 18. stol. do 80. let 19. stol. V tomto období došlo v řadě evrop. států k ekonomickým a polit. reformám. V souvislosti s tím se objevil názor, že je třeba změnit tradiční existenci Židů, a to jak ve prospěch státu, tak jich samotných. Židé v zásadě reagovali čtyřmi způsoby: Menšina se buď zcela asimilovala a vzdala se tak své identity, nebo v opačném případě odmítla jakékoliv osvícenské snahy. Většina Židů však reformy přijala, ale požadovala integraci, nikoliv asimilaci. Čtvrtý postoj měl nacionální charakter, přijímal změny, ale naplňoval je novým žid. obsahem. Za průkopníka h. je považován M. Mendelssohn.

Bedřich Nosek