já (Hind)

(aham) – zažívaný subjekt individuální osobnosti. Toto zdánlivé centrum lidské zkušenosti je nezachytitelné a pohyblivé, neboť se střídavě ztotožňuje s tělem, city a intelektem nebo i celým charakterem, pro nějž je občas používán latinský termín ego. Pocit, že tím není „pravé já“ člověka postiženo, vede k použití tohoto a jiných výrazů jako „vnitřní já“, „božské já“ apod. (jimž odpovídá pojem átman) nebo Nadjá (paramátman). Na nezachytitelnosti a prchavé pohyblivosti běžně zažívaného já je založena metoda eliminace složek osobnosti, střídavě se vydávajících za já a pravý střed osobnosti, meditativní sebeanalýzou podle systému džňánajógy s cílem dobrat se nakonec zážitku pravého (vnitřního) já. To je v podstatě také technika sebedotazování („Kdo jsem já?“), kterou za svého života učil známý jógin Ramana Maharši, který byl usazen na úpatí hory Arunáčala.

Karel Werner