konvent (JKI-K)

konvent (z lat. conventus – shromáždění) 1. Názvu se užívá zvláště v evangelických církvích, zřízených na presbyterně-synodálních zásadách, podle nichž na všech stupních rozhodují círk. shromáždění (v Českobratrské církvi evangelické se např. seniorátní shromáždění nazývají k.). 2. V římkat. církvi je k. klášterní komunita některých řeholních řádů (minorité, dominikáni aj.).

Pavel Spunar