kremace (Hind)

kremace, spalování mrtvol. Toto je prakticky jediný přijatelný způsob pohřbu v hinduismu. Kremační obřady jsou zmíněny již v nejstarších védských textech. Spalování na navršených hranicích dřeva je známo i z jiných indoevropských nalezišť, takže jde o prastarý árijský obyčej. Archeologické nálezy pohřbu mrtvol v Indii lze přičíst na vrub předárijských složek obyvatelstva. Kremace se dějí za příslušných obřadů na březích řek a popel je vhozen do řeky. Nejžádoucnější pro většinu hindů je kremace na žárovišti posvátné řeky Gangy.

Karel Werner