pitar (Hind)

pitar [pitṛ] – otec; zemřelý předek. Kolektivně byli jako otcové označováni ve starších dobách všichni zemřelí předkové árijských kmenů.

Literatura:
Shastri, Dakshina Ranjan (1963), Origins and Development of the Rituals of Ancestor Worship in India, Calcutta: Bookland.

Karel Werner