sekularismus (JKI-K)

sekularismus (z lat. saeculum – věk, století) Pojem pro označení světonázorové koncepce nebo ideově-polit. programu, teoreticky zakládající a zdůvodňující sekularizaci. Neznamená sociokulturní procesy zesvětštění, ale postoj zal. na oddělení náboženství od všech dalších sfér a institucí soc. skutečnosti (věda, hospodářství, politika, apod.). Uznává pouze hodnoty, které jsou světu imanentní, odmítá transcendenci. Značí též kulturně-společ. stav, který je výsledkem sekularizačních procesů (alternativa k sekularizovanosti). S. jako světonázorový jev obsahuje tendenci k ideologizaci, může se konstituovat rovněž v pseudomorfně náb. podobě.

Viz též: sekularismus (JKI-I)

Břetislav Horyna