superintendent (JKI-K)

superintendent (z lat. intendo – namířím, vztáhnu) Hodnostář v některých protest. církvích (protestantismus) zvl. luterského typu. Úřad byl zaveden o vizitacích v Sasku 1527-1529 a rozšířen i v jiných něm. evangelických církvích. S. dozíral nad círk. správou, učením a životem farářů v okrsku, který mu byl podřízen. Zpočátku byli s. (ve Skandinávii se udržel titul biskup) jmenováni panovníkem, později je volil synod, jemuž předsedají. V zemích bývalého Rakouska byl úřad s. zaveden od tolerančního patentu (1781). Po 1918 byl úřad s. zrušen a pravomoci přeneseny na nejvyšší správu církve a částečně na reprezentanty menších círk. obvodů. Titul s. nese dnes v ČR hl. představitel evang. církve metodistické (metodisté).

Pavel Spunar