svobodná vůle (Hind)

svobodná vůle – filozofický názor, podle kterého je jedinec schopen si volit a řídit směr svého jednání mezi dvěma nebo více alternativami podle svého uvážení a v rámci daných možností (nebo od jednání upustit), aniž

by jeho rozhodnutí bylo beze zbytku a nutně dáno nebo předurčeno souhrnem předchozích příčin a podmínek v dané situaci. V hinduismu je tato relativní svoboda rozhodování implicitně obsažena v pojmu karmické retribuce, neboť ta předpokládá, že každý jedinec je zodpovědný za své myšlení, mluvení a konání a že tedy má schopnost a možnost tyto aktivity řídit nebo od nich upustit. Volba na úrovni konkrétního jednání může být více nebo méně omezená okolnostmi, ale ty jsou také karmického původu, to znamená, že to jsou následky jedincova konání v minulosti, což však nic nemění na přítomném morálním dilematu a nemá to nezbytně určující vliv na schopnost volit v přítomné situaci podle vlastního svědomí takový směr jednání, který se jeví jako eticky blahodárný, nebo alespoň nepodlehnout zjevnému zlu.

Při posuzování toho, co je eticky blahodárné nebo zlé, je ovšem možno se mýlit a jedinec pak platí za své omyly. Proto je možno vyslovit jako konečný závěr, který vyplývá z hinduistického výhledu, že otázka svobodné volby je v první řadě otázkou vědění. To se promítá do několika alternativ: (1) rozhodnout se usilovat o vědění za účelem rozšíření možnosti poučené volby a případně o poznání konečné pravdy a toto rozhodnutí neustále obnovovat; (2) opomíjet příležitosti k nabývání vědění o této možnosti z nedbalosti nebo lenosti; (3) odvrátit se od této cesty a dát přednost bezprostřednímu uspokojování životních tužeb bez zřetele na možné dlouhodobé následky.

Situace jedince, který nemá alespoň základní ponětí o karmických zákonech nebo je neuznává, se rovná stavu nejhlubší nevědomosti, který často vede k nerozumné nebo zcela katastrofální volbě s neblahými následky pro jeho budoucí životy, v nichž možnost volby může být dočasně téměř znemožněna. Teprve zkušenost těchto následků, proměněná v instinkt nebo intuici, jež odrazuje od určitých směrů konání, otevírá v následujících životech opět možnost rozhodovat se pro vědění a tím získávat možnost uvážené volby.

Literatura:
Narahari, H. G. (1946): „The Yogavāsiṣṭha and the Doctrine of Freewill“, Adyar Library Bulletin 10.

Karel Werner