tapas (Hind)

tapas – (1) teplo, žár; vnitřní plamen; (2) přeneseně: tvůrčí vznícení; duchovní energie, získaná askezí a meditací (někdy též synonymum pro askezi samotnou); meditační úsilí. V Pataňdžaliho osmidílné józe je to jeden z pěti požadavků jejího druhého článku (nijama). V kosmogonických mýtech v bráhmanách se dočteme, že bůh stvořitel (tj. demiurg) v sobě nejprve vyvine vnitřním úsilím tapas a teprve potom uvede vchod proces manifestace a počne formovat svět. Účast kosmické síly tapas na stvoření je doložena i ve védech, kde z ní vzešel kosmický řád (rta, Rgvéd 10.190.1). A naopak, tapas může zajistit nebe (Rgvéd 10.167.1) a dosažení nesmrtelnosti (Atharvavéd 3.30.2) mezi bohy. Takto se tapas jeví jako neutrální duchovní a tvořivá energie, kterou každý bůh a tvor může vyvinout ze svých vnitřních zdrojů (které ovšem jsou ve svém základu univerzální) pro vnější účely nebo duchovní vzestup. V těchto mýtech není náznak duality nebo nějakého vnitřního napětí, v němž by tvůrčí podnět vzešel z inherentní polarity, jak je tomu v mnoha mýtech, které převládají v pozdějším hinduismu, v nichž bůh stvořitel má vedle své maskulinity svůj vnitřní protipól ve femininitě své tvořivé síly šakti, navenek manifestované jako jeho manželka. To je svědectví o starobylosti a védské autenticitě duchovní cesty osamělého poutníka, oddaného přísné vnější i vnitřní kázni a meditačnímu úsilí, která má své pokračování v hnutích a úsilí jedinců pozdějších etap a je dodnes živá (příklady: kéšin, ékavrátja, hnutí šramanů, raný buddhismus, džinismus, Pataňdžaliho jóga, védántová džňánajóga, Ramana Maharši). S ní kontrastuje stejně starobylý přístup k duchovní cestě za konečným cílem, který vyžaduje globální metodiku, integraci polarit, zahrnutí činného života do duchovní disciplíny a v některých představitelích i vizi zduchovnění celého vesmíru (část tradice vrátjů, karmajóga, některé typy krijájógy, bhaktimárga, mahájánový buddhismus, tantrismus, cesta baulů, Aurobindo).

Literatura:
Knipe, David M. (1975), In the Image of Fire: The Vedic Experience of Heat, Delhi: Motilal Banarsidass.

Karel Werner