Česká konfese (JKI-K)

Česká konfese Společné vyznání víry evangelíků v čes. zemích, předložené 1575 císaři Maximiliánovi II., čes. a uherskému králi. Volně navazovalo na teol. myšlení husitství, obohacené a společ. radikalizované něm. reformací tzv. novoutrakvismu. Na jeho formulaci se podílela i jednota bratrská (Jiří Strejc). Hl. autorský podíl patří profesorům pražské univerzity Pavlu Přázovi-Pressiovi a Matěji Dvorskému-Curiovi, kterým imponovala konfesijní snášenlivost F. Melanchthona. Po vzoru Augsburského vyznání víry (1530) se čeští evangelíci snažili o uzákonění svobody svědomí a o záchranu specifika čes. reformace před sílícím tlakem absolutismu. Do konfesijně-mocenského zápasu, který vyústil do třicetileté války (1618-1648), vnáší Č.k. prvek teol. tolerance: neodvažuje se jednoznačného odsudku jinak smýšlejících.

Noemi Rejchrtová