Církev československá husitská (JKI-K)

Církev československá husitská (do 1971 Církev československá) vznikla v lednu 1920 oddělením radikálního křídla reformního hnutí římkat. duchovenstva vedeného Karlem Farským (pozdějším prvním patriarchou C.č.) od římkat. církve (katolická moderna). Byla výrazem odmítání řím. centralismu a universalismu a zdůrazňování nár. aspektu. Programově navázala na husitskou reformaci (husitství) a přijala vlastní vyznání víry blízké protest. liberální teologii. Od tradičních protest. konfesí a denominací se odlišila liturg. charakterem bohoslužeb (tzv. liturgie K. Farského) a vysluhováním všech sedmi svátostí. Je vedena patriarchou a ústřední radou, po římkat. církvi a Českobratrské církvi evangelické je třetí nejpočetnější konfesí v ČR.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Církev československá husitská v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)