Církev adventistů sedmého dne (JKI-K)

Církev adventistů sedmého dne Kř. církev protest. typu působící na území ČR, která se považuje za součást svět. adventistického hnutí (adventisté). Hlásí se k reformačním zásadám, starokř. vyznání víry, očekává druhý příchod (lat. adventus) Krista, zachovává sobotu („sedmý den“) jako sváteční den odpočinku. Členové dodržují zásady dobré životosprávy a zdravý životní styl, jsou přísnými abstinenty a nekuřáky. Organizují výchovně vzdělávací programy, praktickou pomoc potřebným v krizových oblastech i biblické kurzy, v nichž seznamují s učením Písma. Křest se provádí v dospělosti ponořením na základě vyznání víry. C.a. se rozšířila po 1. svět. válce, členy získávala zjm. mezi luterány (luterství). Zprvu působila jako státem neuznaná náb. společnost, 1952-1956 byla její činnost úředně zastavena. V současnosti je řádně registrovanou náb. společností.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Církev adventistů sedmého dne v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)