Desatero (JKI-K)

Desatero (Dekalog) Deset božích přikázání spojovaných s Mojžíšovým setkáním s Hospodinem na hoře Sínaj (Ex 34); morální kodex lidstva, svěřený starověkému Izraeli. Od jiných starověkých zákoníků se liší připomenutím toho, co oslovený lid už od Boha přijal, jak byl osvobozen z egypt. otroctví (ve verzi z Dt 5 připomenuto dvakrát, později, ve verzi z Ex 20 přistupuje i důraz na stvoření). V bibli zachycený text pochází ze 7.–6. stol. př.n.l. D. se dělí na dvě části – přikázání o vztahu k Bohu a přikázání o vztahu k druhému člověku. Že jde o deset příkazů (výzev), vyplývá z Ex 34, 28 aj., členění však není dost jasné z textu samotného. Proto došlo k rozdílnému vymezení jednotlivých přikázání: První přikázání římkat. a luterských katechismů dělí pravoslavní a reformované církve na dvě (jediný Bůh a zákaz jeho zobrazování) a poslední dvě slučují (nedychtit po majetku bližního a nedychtit po jeho ženě atd.). D. a celý Mojžíšův zákon rozpracovali žid. učitelé zákona v talmudu. Ježíš vyjádřil jeho smysl dvojím přikázáním lásky (Mt 22).

Viz též: Desatero (JKI-J), Desatero (JKI-I)

Pavel Pokorný