Iserles, Moše ben Jisra’el (JKI-J)

Iserles, Moše ben Jisra’el (též Iserlis; akronym ReMA, asi 1525-1572) Rabín a halachický učenec, žák svého tchána Šaloma Šachny z Lublinu. V Krakově založil talmudickou akademii (ješivu) a zastával funkci rabína tamní obce. Vynikal rozsáhlými halachickými, kabalistickými, fil., ale i přírodověd. znalostmi, a je proto někdy nazýván „pol. Maimonides“. Kromě komentáře Darche Josef k rozsáhlému halachickému kompendiu Josefa ben Efrajima Kara nazvanému Bejt Josef připojil své poznámky k výtahu z tohoto spisu známého jako Šulchan aruch. I. poznámky doplnily Karův Šulchan aruch o práv. názory a pojetí halachistů franc.-něm. školy a tím se tento sefardský halachický kodex stal závazným i pro aškenázské Židy. Tyto poznámky, zv. hagahot, jsou pod označením Mapa (Ubrus; nebo Mapat ha-šulchan) součástí tištěných edic Karova Šulchan aruchu. Ve svých halachických spisech I. věnoval zvl. pozornost zvyku (minhag), který v řadě případů považoval za rozhodující pro stanovení platné halachy.

Bedřich Nosek