JKI:Zkratky

Seznam zkratek slovníku Judaismus – Křesťanství – Islám

STARÝ ZÁKON
I. Knihy kanonické
Gn 1. Mojžíšova, Genesis
Ex 2. Mojžíšova, Exodus
Lv 3. Mojžíšova, Leviticus
Nu 4. Mojžíšova, Numeri
Dt 5. Mojžíšova, Deuteronomium
Joz Jozue
Sd Soudců
Rt Rút
1S 1. Samuelova
2S 2. Samuelova
1Kr 1. Královská
2Kr 2. Královská
1Pa 1. Paralipomenon, 1. Letopisů
2Pa 2. Paralipomenon, 2. Letopisů
Ezd Ezdráš
Neh Nehemjáš
Est Ester
Jb Jób
Ž Žalmy
Přísloví
Kaz Kazatel
Pís Píseň písní
Iz Izajáš
Jr Jeremjáš
Pl Pláč
Ez Ezechiel
Da Daniel
Oz Ozeáš
Jl Jóel
Am Ámos
Abd Abdijáš
Jon Jonáš
Mi Micheáš
Na Nahum
Abk Abakuk
Sf Sofonjáš
Ag Ageus
Za Zacharjáš
Mal Malachiáš
II. Knihy deuterokanonické / apokryfy
Tób Tóbit – Tóbijáš
Júd Júdit
Est Přídavky k Ester
Mdr Kniha moudrosti
Sír Sírachovec
Bár Báruk (a List Jeremjášův)
Da Přídavky k Danielovi: Tři muži v rozpálené peci, Zuzana, Bél a drak
1Mak 1. Makabejská
2Mak 2. Makabejská
NOVÝ ZÁKON
Mt Matouš
Mk Marek
L Lukáš
J Jan
Sk Skutky apoštolské
Ř Římanům
1K 1. Korintským
2K 2. Korintským
Ga Galatským
Ef Efezským
Fp Filipským
Ko Koloským
1Te 1. Tesalonickým
2Te 2. Tesalonickým
1Tm 1. Timoteovi
2Tm 2. Timoteovi
Tt Titovi
Fm Filemonovi
Žd Židům
Jk List Jakubův
1Pt 1. list Petrův
2Pt 2. list Petrův
1J 1. list Janův
2J 2. list Janův
3J 3. list Janův
Ju List Judův
Zj Zjevení Janovo
 
OBECNÉ ZKRATKY
ad. a další
aj. a jiné
alž. alžírský
amer. americký
an a následující (verš, stránka)
angl. anglický
ap. a podobně
arab. arabský
aram. aramejský
atd. a tak dále
atp. a tak podobně
bibl. biblický
bulh. bulharský
can. kánon
círk. církevní
čes. český
ČR Česká republika
čs. československý
duch. duchovní
egypt. egyptský
ekum. ekumenický
evang. evangelický
event. eventuálně
evrop. evropský
fil. filosofický
franc. francouzský
hebr. hebrejský
hist. historický
hl. hlavní
islám. islámský
ital. italský
izr. izraelský
již. jižní
jv. jihovýchodní
jz. jihozápadní
kan. kanonizován
kat. katolický
kol. kolem
kř. křesťanský
lat. latinský
lit. literární
liturg. liturgický
mezinár. mezinárodní
mj. mimo jiné
mytol. mytologický
náb. náboženský
např. například
nar. narozen
nár. národní
něm. německý
n.l. našeho letopočtu
nz. novozákonní
obj. objektivní
orient. orientální
per. perský
pl. plurál
poč. počátek, počátkem
pol. polovina
polit. politický
popř. popřípadě
pravosl. pravoslavný
práv. právní
protest. protestantský
př. přeložil
př.n.l. před naším letopočtem
pseud. pseudonym
psych. psychologický
pův. původní, původem
rabín. rabínský
rak. rakouský
resp. respektive
rus. ruský
řec. řecký
řím. římský
římkat. římskokatolický
řeckat. řeckokatolický
sb. sborník
sev. severní
sg. singulár
slov. slovenský
soc. sociální
souč. současný
společ. společenský
srov. srovnej
stol. století
stř. střední
subj. subjektivní
sv. svatý
sv. svazek
svět. světový
symbol. symbolický
sz. starozákonní
špan. španělský
švýc. švýcarský
teol. teologický
teoret. teoretický
tis. tisíciletí
tj. to je
tur. turecký
věd. vědecký
vl.jm. vlastním jménem
vých. východní
význ. významný, významnější
z. zemřel
zakl. zakladatel
zákl. základní
zal. založený
záp. západní
zejm. zejména
zn. znamená
zv. zvaný
zvl. zvláště
žid. židovský