Kniha svornosti (JKI-K)

Kniha svornosti (Liber concordiae) Soubor tzv. symbolických (věroučných – konfesních; symbolon) knih luterství. Luterství vytvořilo řadu věroučných spisů, které byly psány v určité dějinné situaci, vysvětlovaly Písmo, definovaly luterské stanovisko k řadě otázek a usilovaly o konsensus, na němž se luteráni v zásadě shodli. 1580 byly tyto spisy shrnuty do K.s., k níž patří Augsburské vyznání víry, Lutherův Malý i Velký katechismus, Šmalkaldské články, Melanchthonova Obranu augsburského vyznání a jeho traktát O moci a primátu papežově, Formule svornosti, Apoštolské vyznání víry, nikajsko-konstantinopolské vyznání víry a Athanasiovo vyznání víry. Jejich autorita je však vůči autoritě Písma sekundární. Lpění na K.s. způsobilo předčasné ustrnutí luterské věrouky a vedlo k luterské ortodoxii.

Helena Pavlincová