Komenský, Jan Amos (JKI-K)

Jan Amos Komenský (kresba G. Glouer, 1642)

Komenský, Jan Amos (1592-1670) Teolog, humanistický filosof, evropsky proslulý reformátor školství, biskup jednoty bratrské, význ. představitel čes. kultury. Rodem Moravan, vzdělaný na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu, byl jako protest. kněz donucen 1628 opustit vlast po vítězství protireformace v čes. zemích. Odchází do polského Lešna, kde je 1632 zvolen jedním ze seniorů (biskupů) jednoty bratrské; své působení zde přerušil pobytem v Anglii (1641-1642), Švédsku (1642), Elblagu u Gdaňska (1642-1645) a Blatném Potoce v Uhrách (1650-1654). Po požáru Lešna 1656 se usídlil v Amsterodamu, kde zemřel. Jako svědek třicetileté války (1618-1648) hledal obecně platnou naději pro lidstvo. V jeho díle vrcholila tradice husitství, jednoty bratrské a čes. reformačního humanismu. Snažil se sloučit náb.-mravní postoje s věd. poznatky, usmířit víru s rozumem. Pro souvěrce napsal několik útěšných spisů, z nichž alegorický Labyrint světa a ráj srdce (1623) se stal klenotem čes. prózy. Pedagogické dílo Opera didactica omnia (1657) bylo součástí jeho globálně pojaté metody poznávání, v němž všechno se vším souvisí a má pomoci lidstvu k „všenápravě“. Vrcholné dílo De rerum humanarum consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských), k němuž se připravoval ve spise Via lucis (Cesta světla, 1641-1642), a jeho pozdní přepracování v Unum necessarium (Jedno potřebné, 1688) si uchovalo svůj význam až do současnosti.

Noemi Rejchrtová