Molek (JKI-J)

Molek (ze semitského kořene malk – král; řec. Moloch) Kanaánský bůh, jemuž byly jako zápalná oběť přinášeny děti. Pův. jméno božstva se nezachovalo, neboť pojmenování M. bylo patrně jen atributem. V bibl. textu byl titul z pův. melech záměrně vokalizován do podoby molek, aby připomínal hebr. slovo bošet označující hanbu a pohanské sklony. Tzv. bošetová vokalizace byla uplatněna i v bibl. výrazu tófet (pův. aram. ohniště), který označoval místo, kde se dětské oběti konaly. Proslulý tófet se nacházel v Údolí syna Hinómova (ge Hinom) nedaleko Jeruzaléma (2Kr 23, 10; Jr 7, 32-33), kde byl v provozu až do Jóšijášovy reformy. Podle bibl. informací na něm judští králové Achaz (735-715 př.n.l.) a Menaše (687-642 př.n.l.) obětovali M. své vlastní syny (2Pa 28, 3; 33, 6). Název obětního místa se později stal základem výrazu gehenna označujícího žid. peklo. Archeologicky je kult M. doložen především v sev. Africe, kam pronikl s foinickou kolonizací.

Dalibor Papoušek