Zwingli, Ulrich (JKI-K)

Ulrich Zwingli (rytina, 16. stol.)

Zwingli, Ulrich (1484-1531) Švýc. reformátor, humanista. Od 1506 farář v Glarusu a polní kaplan papežských vojsk, 1519 se po důkladném studiu antiky i Písma přiklonil k reformaci. Do jeho osobitého slovníku teologa proniklo jak humanistické, tak vojenské názvosloví. Svému působišti v Curychu vnutil svéráznou teokracii, podobně jako Jan Kalvín Ženevě. Teologii curyšského reformátora charakterizoval kritický výklad bible, pochopení svátostí jako znamení (symbolu) srozumitelného jen darované víře, a silný důraz na společ. důsledky niterně prožívaného křesťanství. Chápal je jako vojenskou přísahu na prapor Ježíše Krista – „Nejvyššího hejtmana“. Jeho spis De vera ac falsa religione (O pravém a falešném náboženství, 1525) předznamenal rozhovor reformátorů v Marburku 1529. Rozhovor odhalil meze vzájemné tolerance něm. a švýc. reformátorů. Nepřímo ohrozil protihabsburskou koalici Filipa Hesenského a městských švýc. států. Augsburský mír 1530 sjednotil proticuryšskou opozici. Curyšský reformátor padl v bitvě u Kappelu 11. 10. 1531 (Curyšský souhlas). Čes.: Počet z víry, Výklad víry, 1953.

Noemi Rejchrtová