al-Afghání, Džamál ad-Dín (JKI-I)

al-Afghání, Džamál ad-Dín (1839-1897) Muslim. myslitel, polit. agitátor, zakladatel islám. reformismu a představitel panislamismu konce 19. stol. Ve svém traktátu ar-Radd alá ad-dahríjín (Odmítnutí materialistů) říká, že ateistický materialismus je hl. příčinou úpadku a zotročení společností a že pouze náboženství a zejm. islám mohou vrátit muslim. státům moc a vliv. Spis namířený proti racionálnímu modernismu indického reformisty Sajjida Ahmada Chána byl přeložen do arabštiny a získal popularitu na celém Blízkém a Středním východě. A. však zároveň požadoval moderní vzdělávání muslimů, reformu v islám. pojetí vědy, jazykovou jednotu jako základ nár. identity a nestavěl se odmítavě k filosofii. Kritizoval imperiální praktiky a koloniální politiku mocností, v níž viděl zištnost a úpadkovou morálku Západu. Byl panislamista, proti turecké (osmanské) variantě sultána Abdűlhamida II. hájil arab. variantu; osmanské impérium pokládal za ztělesnění přežilého uzurpátorského centralismu, smířlivosti se Západem a za morálně zkažený stát, jehož moc a duchovenstvo plodí jen nežádoucí novoty.

Zdeněk Müller