katechismus (JKI-K)

katechismus (z řec. katécheó – vyučuji) Příručka shrnující obvykle formou otázek a odpovědí círk. učení, jež požívá círk. autority. Původně znamenal k. ústní poučení dětí a dospělých před přijetím křtu; později se název rozšířil na knihu obsahující věrouku. Termín se ujal od 16. stol., ale už dříve vznikaly spisy tohoto poslání (příručka J. Gersona v 2. pol. 15. stol.). Za reformace se hojně užívalo Lutherova Malého katechismu (1529) a Heidelberského katechismu (1563), závazného pro kalvínské sbory. Z římkat. k. měly velký význam k. Petra Canisia (1554), kardinála P. Bellarmina (1597-1598) a tzv. Římský katechismus, vydaný z popudu tridentského koncilu (1566), jenž se však obracel spíše k duch. správcům. Později se počet římkat. k. velmi rozšířil. Nový oficiální Katechismus katolické církve byl vydán 1993 (čes. 1995).

Pavel Spunar