komenda (JKI-K)

komenda (z lat. commendo – svěřuji) 1. V kanonickém círk. právu obročí (příjem) dočasně přiznané duch. osobě, jíž podle práva nepřísluší. Někteří duchovní (zvláště za bojů papežství se světskými autoritami) požívali několika k. a tomuto stavu učinil přítrž až tridentský koncil. U rytířských řádů znamená k. beneficium (úděl, výsadní postavení), udělované jednotlivým rytířům nazývaným komturové. 2. Nejnižší správní, sídelní a hospodářská jednotka v rytířských řádech. Součástí círk., obytných a hospodářských objektů bývaly i špitály.

Pavel Spunar