targum (JKI-J)

targum (hebr. překlad) Pův. jakýkoliv překlad, avšak již v talmudické době se podle pojetí rabínů tímto termínem obvykle označoval překlad bibl. textu do aramejštiny. Když se aramejština stala hovorovým a spisovným jazykem záp. oblastí Per. říše, vyvstala nutnost překládat hebr. pasáže bible určené pro veřejné předčítání v synagoze. Takto vznikaly různé t., které nebyly doslovným překladem, ale často obsahovaly i doplňky a výklady příslušných bibl. textů. Tím se blíží charakteru midrašů, s nimiž mají společný původ v synagoze. Aramejské t. byly brzy písemně zachyceny a podle dochovaných textů je lze rozdělit do dvou skupin, z nichž jedna představuje starý tzv. palestinský t. a druhá oficiální t., které byly sestaveny v konečné verzi v Babylónii v 5. stol. První skupina je doložena zlomky z Kumránu, v tzv. Targum Jerušalmi II, ve fragmentech z káhirské genizy a v t. Pseudo-Jonatan ben Uzi’el nebo Targum Jerušalmi I. Ke druhé skupině patří t. Onkelos (Onkulus) k Tóře a t. Jonatan k Prorokům. Jednalo se o oficiální t., revidované podle hebr. textu a zbavené midrašických přídavků, které měly nahradit ostatní neoficiální t. Aram. překlady, podobně jako i překlady do řečtiny, syrštiny a latiny, představují důležité prameny pro bibl. exegezi.

Viz též: překlad koránu (JKI-I)

Bedřich Nosek