bible (JKI-J)

bible (z řec. ta biblia – knihy) Soubor posvátných spisů judaismu, ustavený jako kánon odlišený od apokryfů a pseudepigrafů. V žid. prostředí je b. nazývána Kitvej ha-kodeš (Písmo svaté), Sefer ha-sfarim (Kniha knih), Sifrej ha-kodeš (Svaté knihy) ap. Nejběžnějším žid. označením je akrostich vokalizovaný jako Tenach či Tanach (TNK), který je sestaven z počátečních písmen tří zákl. oddílů b. pojmenovaných Tóra („Zákon“, Pentateuch), Nevi’im (Proroci) a Ktuvim (Spisy). Tóra je tvořena souborem Pěti knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium), označovaných v žid. prostředí podle jejich incipitů (Berešit, Šemot, Va-jikra, Bemidbar, Dvarim). Oddíl Proroků se dělí na tzv. Přední proroky (Nevi’im rišonim) a Zadní proroky (Nevi’im acharonim). Zatímco Přední proroci obsahují výpravné čili hist. spisy (Jozue, Soudců, Samuel, Královská), Zadní proroci obsahují spisy tří Velkých proroků (Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel) a dvanácti Malých proroků (Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš), přičemž rozdíl mezi Velkými a Malými proroky je dán pouze rozsahem knih, ne jejich významem. Oddíl Spisů zahrnuje knihy Žalmy, Přísloví, Jób, Píseň písní, Rút, Kohelet, Pláč, Ester, Letopisů, Daniel, Ezdráš a Nehemjáš. Podle žid. tradice se jednotlivé oddíly liší hloubkou inspirace. Za jádro Tenachu je považována Tóra, za níž v souladu s řazením následují Proroci a Spisy. V liturg. praxi se však toto odstupňované hodnocení zásadně neprojevuje. Počet spisů tvořících Tenach je v žid. pramenech udáván různě. Podle některých zdrojů obsahuje Tenach celkem 24 spisů, v jiných pramenech jen 22. Prvního výsledku bylo dosaženo počítáním dvanácti Malých proroků jako jedné knihy a obdobným sloučením Ezdráše a Nehemjáše. Číslo zřejmě obsahuje symboliku dvojnásobku dvanácti. Druhý výsledek vychází z prvního a navíc zřejmě spojuje Pláč s Jeremjášem a Rút s knihou Soudců nebo Žalmů. Číslo by mohlo být narážkou na počet písmen hebr. abecedy. Většina bibl. textů byla pův. sepsána v hebrejštině, jen malá část (v knihách Ezdráš a Daniel) v aramejštině. Kanonický text Tenachu byl ustálen koncem 1. stol. v Javne a označuje se jako palestinský kánon. V liturgii je využívána především Tóra (Sefer Tora) a Pět svátečních svitků (megila). Křesťané převzali žid. b. prostřednictvím řec. Septuaginty. Takto vzniklý soubor nazvali Starý zákon (lat. Vetus Testamentum) pro odlišení od Nového zákona (lat. Novum Testamentum), který tvoří součást kř. b. Díky závislosti na Septuagintě se počet, pořadí i členění knih Starého zákona od Tenachu liší. Největší rozdíly spočívají v rozčlenění některých knih na dvě části a v přesunu Zadních proroků na konec svodu jako předjímky příchodu Ježíše v roli mesiáše.

Členění a rozsah hebrejské (Tenach), řecké (Septuaginta) a latinské bible (Vulgáta)

Tenach Septuaginta Vulgáta
Tora

(Zákon)

Berešit (První Mojžíšova)

Pentateuchos

(Pětidílná)

Genesis První Mojžíšova Genesis Leges

(Zákony)

Šemot (Druhá Mojžíšova) Exodus Druhá Mojžíšova Exodus
Va-jikra (Třetí Mojžíšova) Levitikon Třetí Mojžíšova Leviticus
Bemidbar (Čtvrtá Mojžíšova) Arithmoi Čtvrtá Mojžíšova Numeri
Dvarim (Pátá Mojžíšova) Deuteronomion Pátá Mojžíšova Deuteronomium
Nevi’im

(Proroci)

Nevi’im rišonim Jehošu’a (Jozue) Historika biblia

(Výpravné knihy)

Íésús Jozue Iosua Historiae

(Výpravné knihy)

Šoftim (Soudců) Kritai Soudců Iudicorum
Rúth Rút Ruth
Šmu’el (Samuelova) Basileión A‘ První Samuelova Samuel I
Basileión B‘ Druhá Samuelova Samuel II
Mlakim (Královská) Basileión G‘ První královská Reg(nor)um I
Basileión D‘ Druhá královská Reg(nor)um II
Nevi’im acharonim Ješajahu (Izajáš) Paraleipomenón A‘ První Letopisů Paralipomenon I
Jirmjahu (Jeremjáš) Paraleipomenón B‘ Druhá Letopisů Paralipomenon II
Jichezkel (Ezechiel) Esdrás B‘ Ezdráš Es(d)ra
Hoše’a (Ozeáš) Esdrás B‘ Nehemjáš Nehemia
Jo’el (Jóel) Esthér Ester Esther
Amos (Ámos) Poiétika biblia

(Poetické knihy)

Iób Jób Iob Libri poetici

(Poetické knihy)

Obadja (Abdijáš) Psalmoi Žalmy Psalmi
Jona (Jonáš) Paroimiai Přísloví Proverbia
Micha (Micheáš) Ekklésiastés Kazatel Ecclesiastes
Nahum (Nahum) Ásma Píseň písní Cantium
Abakuk (Habakuk) Profétika biblia

(Prorocké knihy)

Ésaiás Izajáš Isaias Libri prophetici

(Prorocké knihy)

Cefanja (Sofonjáš) Hieremiás Jeremjáš Ieremias
Chagai (Ageus) Thrénoi Pláč Lamentationes
Zacharja (Zacharjáš) Iezekiél Ezechiel Ezechiel
Mal’achi (Malachjáš) Daniél Daniel Daniel
Ktuvim

(Spisy)

Tehilim (Žalmy) Osée Ozeáš Osee
Ijob (Jób) Ióél Jóel Ioel
Mišlej (Přísloví) Amós Ámos Amos
Megilot Rut (Rút) Abdiás Abidjáš Abdias
Šir ha-širim (Píseň písní) Iónás Jonáš Ionas
Kohelet (Kazatel) Michaiás Micheáš Micheas
Ejcha (Pláč) Naúm Nahum Nahum
Ester (Ester) Abakúm Habakuk Habacuc
Dani’el (Daniel) Sofoniás Sofonjáš Sophonias
Ezra (Ezdráš-Nehemjáš) Aggaios Ageus Aggaeus
Zachariás Zacharjáš Zacharias
Divrej ha-jamin (Letopisy) Malachiás Malachiáš Malachias
(apokryfy) Tóbit Tóbit – Tobijáš Tobias Libri deuterocanonici

(Druhokanonické knihy)

Iúdith Júdit Iudith
Esthér Přídavky k Ester Esther
Sofiá Salómónos Kniha moudrosti Sapientia Salomonis
Sofiá Sírach Sírachovec Ecclesiasticus
Barúch Báruk Baruch
Epistolé Hieremiú Jeremjášův list Baruch
Daniél Přídavky k Danielovi Daniel
Makkabaión A‘ První Makabejská Machabaeorum I
Makkabaión B‘ Druhá Makabejská Machabaeorum II

Viz též: bible (JKI-K), bible (JKI-I), biblistika (JKI-K)

Dalibor Papoušek