vlastnictví (JKI-K)

vlastnictví Učení kř. soc. etik o v. vychází z názoru, že lidská svoboda do značné míry závisí na ekonomické soběstačnosti, pro jejíž zajištění je nezbytné v. materiálních statků. Rozlišuje se individuální etika v., která popisuje mravní důsledky individuálního v. v daném hospodářském řádu, jakož i práva a povinnosti z něho vyplývající, a soc. etika v., která se zabývá celospolečenským uspořádáním vlastnických vztahů. Cílem obojí etiky je hospodářský řád s takovými dispozičními právy nad v., aby byla zajištěna důstojnost lidského života v duchu solidarity, subsidiarity a obecného blaha. Podle tradičního soc. učení je k jeho dosažení nejvhodnější forma soukromého v., která nejlépe odpovídá přirozenému právu na v., podněcuje samostatnost a zodpovědnost, umožňuje stanovit kompetence a zajišťuje svobodu a důstojnost člověka. Vývoj svět. hospodářství ale ukazuje, že zákl. problémem není v., nýbrž přerozdělení příjmů, které z něho plynou.

Viz též: vlastnictví (JKI-I)

Břetislav Horyna