Otčenáš (JKI-K)

Verze z 23. 11. 2022, 17:07, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Otčenáš První slova a současně pozdější název modlitby, kterou Ježíš učil své žáky. V nepatrně odlišných verzích je dochována v evangeliu podle Matouše (6, 9-13), v evangeliu podle Lukáše (11, 2-4) a v raně kř. spisu Didaché (Učení apoštolů): „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.“

Viz též: Fátiha (JKI-I)

Pavel Pokorný