Strauss, David Friedrich (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Strauss, David Friedrich (1808-1874). Pův. něm. teolog a stoupenec mladší protest. tübingenské školy (liberální teologie); zprvu pod vlivem D. F. Schleiermachera, později kritik náboženství, stoupenec hegelianismu. Svou destruktivní kritikou původu evangelií (Das Leben Jesu 1-2, 1835, 1836) zavdal podnět k oživení sporu o původ křesťanství a náboženství. Podle S. se křesťanství zrodilo z ideje bohočlověka; evangelijní události měl za mýty, za produkt anonymního „kolektivního myšlení“ národů a náb. obcí a popíral historičnost Ježíšovy osobnosti (Ježíš mu ztělesňoval obecný mýtus rozšířený v pův. kř. obcích). Kritiku teistických představ podal i ve spise Die christliche Glaubenslehre (1840) a zdůvodňoval požadavek, aby víra byla nahrazena vědou: Der alte und der neue Glaube (1872). Čes.: Život Ježíšův, úryvek in Jiří Pešek, Výbor z fil. spisů mladohegelovců, 1989.

Helena Pavlincová