tübingenská škola (JKI-K)

tübingenská škola Označení teol. škol 18-19. stol. 1. Katolická t.š. soustřeďovala stoupence liberálního něm. katolicismu 19. stol. Vznikla 1819 na kat. fakultě v Tübingenu jako výraz obnovy něm. církve po její značné sekularizaci za napoleonských válek. Představiteli byli Johann Adam Moehler (1796-1838), Johann Sebastian Drey (1777-1853), Johann Evangelist Kuhn (1806-1887). Jejich teologie byla ovlivněna klasickou něm. filosofií a hist.-kritickou exegezí; vliv katolické t.š. se projevil i při sporu se stoupenci ultramontanismu o pojetí papežství.

2. Protestantská t.š. starší, zal. na sklonku 18. stol. Gerhardem Christianem Storrem (1746-1805), se zaměřovala na teol. vyrovnání s vlivy soudobého fil. racionalismu (zejm. I. Kanta). Usilovala o zdůvodnění křesťanství jako tzv. pozitivního náboženství (tj. historicky vzniklého na základě božího zjevení, případně boží prozřetelnosti), proti ostatním náboženstvím, tzv. přirozeným (tj. historicky vzniklým na základě lidských abstrakcí).

3. Protestantskou t.š. mladší představuje skupina něm. teologů, kteří se věnovali kritickému studiu raného křesťanství a bible (liberální teologie). Patřil k ní F. Ch. Baur (1792-1860) a zpočátku (do 40. let 19. stol.) i D. F. Strauss (1808-1874), ale ke skutečnému rozvinutí došlo až u Alberta Ritschla (1822-1889) a Adolfa Harnacka (1851-1930). Je to škola liberální, zaměřená protispekulativně a historicky, podřízená úsilí rozvíjet smysl křesťanství v praktické etice.

Břetislav Horyna