eparchie (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

eparchie (z řec. eparchia – vedení, náčelnictví) Pův. správní jednotka v řím. říši, od 4. stol i církevní. V pravoslaví círk.-administrativní oblast, kterou tvoří několik menších obvodů, do kterých jsou začleněny jednotlivé círk. obce (farnosti, parochie). Je spravovaná eparchiálním biskupem (eparchou). Volení zástupci farností tvoří eparchiální radu, výkonným orgánem správy jsou konzistoře. Analogickými oblastmi jsou v římkat. církvi diecéze, vikariáty (vikář), farnosti (hierarchie).

Pavel Boček