farnost (JKI-K)

farnost (z řec. paroikia – oblast) Círk. obvod spravovaný farářem. Jeho středem je farní kostel, kde na farním úřadě je vedena příslušná administrativa (zápisy o křtu, uzavření manželství, pohřbech apod.). F. se začaly výrazněji prosazovat v 5. a 6. stol. na venkově, ve městech vznikaly později (od 11. stol.). Dnešní farní zřízení je v římkat. církvi právně opřeno o ustanovení tridentského koncilu (1545-1563).

Pavel Spunar