Šavu’ot (JKI-J)

Šavu’ot (hebr. týdny) Svátek týdnů, jeden ze tří poutních svátků zmíněný již v bibl. textu (Dt 16, 6). V Izraeli se slaví 6. dne měsíce sivanu a v diaspoře 6. a 7. sivanu. Tento pův. zemědělský svátek spojený s přinášením prvotin do jeruzalémského chrámu a nazývaný proto také Den prvotin plodů (Jom ha-bikurim), byl později historizován a spojen s darováním Tóry na hoře Sínaj. Proto se v pramenech nazývá Čas darování Tóry (Zman matan toratejnu). Existuje důležitý vztah mezi svátkem Š. a svátkem Pesach, který mu předchází. Zatímco Pesach symbolizuje vysvobození z fyzického otroctví, Š. představuje duch. vysvobození. Se Š. se pojí určité zvyky. Celá noc je zasvěcena studiu Tóry a poté se koná ranní bohoslužba. Je zvykem jíst mléčná jídla jako připomínku zaslíbení izr. země oplývající „mlékem a medem“.

Viz též: letnice (JKI-K), svátky (JKI-I)

Bedřich Nosek