šchina (JKI-J)

šchina (z hebr. kořene šachan – přebývat) Označení boží přítomnosti. Většina žid. učenců chápe š. jako přítomnost Boha ve světě ve formě mimořádné svatosti propůjčené určitému místu, člověku nebo národu. V knize proroka Ezechiela je však spojována se světlem (Ez 43, 2) a se stejnou asociací se setkáváme i na některých místech v Talmudu a v midraších, kde se říká, že andělé na nebesích a spravedliví v budoucím světě jsou živeni září š. (Exodus raba 32, 4; Brachot 17a). Tato asociace vedla v pozdější době k názoru, že š. je spíše světelná entita stvořená Bohem. Podle Sa’adji Ga’ona je š. identická s kevod ha-Šem (slávou boží), která je prostředníkem mezi člověkem a Bohem a někdy přijímá lidskou podobu (Ez 1, 26; 1Kr 22, 19). S tímto názorem se ztotožňují i Jehuda Halevi a Maimonides.

Bedřich Nosek